ברוכים הבאים לעסקינן
מהיום ואילך הכתובת שלכם לעסקים נמצאת ממש כאן, קרוב לבית!
נשארו עוד 2 שלבים פשוטים ויש לך דף עיסקי בעסקינן

שלב ראשון

היכנסו ללינק הבא
הזינו את שם העסק וביחרו קטגוריה ( ניתן לבחור עד 3 קטגוריות)


לחצו כאן לשלב הראשון
עוד שלב אחד וסיימנו

שלב שני

היכנסו ללינק הבא
הזינו את כל הפרטים על העסק, העלו תמונות ויש לכם דף עיסקי :)
יש למלא את כל שדות החובה, אנא בידקו שהתקבלה הודעת אישור בראש הדף שהדף עודכן בהצלחה :)

לחצו כאן לשלב השני

תקנון

תקנון

השימוש באתר עסקינן www.askinan.co.il ובתכנים המוצגים בו (להלן: "האתר" ו/או  "התוכן" בהתאמה) יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש שלהלן ("התנאים"). אנא קרא/י את התנאים בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים.

התנאים יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מרכז מעברים כרמל-מנשה, מועצה אזורית מנשה ומועצה אזורית חוף הכרמל (להלן: "בעלי האתר").

התנאים מסדירים את היחסים בין בעלי האתר לבין הגולשים באתר, ובכפוף להם תוכל/י, בין היתר, לאתר ולקבל מידע בנושאים שונים באתר (להלן: "השירותים") וכן להירשם לאתר ובכפוף לתנאים לפרסם כרטיס עסק (להלן: "שירותי הפרסום").

במסגרת התנאים "גולש/ת" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

 

כללי

 1. גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים ו/או בשירותי הפרסום מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאים. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הפרסום לכל מטרה שהיא. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר.
 2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.
 3. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שלו ו/או את סיסמתו האישית.
 4. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של בעלי האתר או כל חלק מהם ללא אישורם מראש ובכתב של בעלי האתר.

 

רישום ושימוש בשירותי הפרסום

 1. בכוונת בעלי האתר להציע שירותי פרסום באתר. גולשים המעוניינים בשימוש בשירותי הפרסום, אשר מקום העסק שלהם נמצא באזור מנשה-חוף הכרמל (אזור חיוג 04) יכולים להירשם באתר. מובהר כי לבעלי האתר שמורה הזכות בכל עת לשנות את התנאי המקדים בדבר מקום העסק, להרחיב או לצמצם את האזור שעסקים מתחומו יוכלו להירשם לאתר, וכי חצי שנה לאחר מועד תנאי שימוש אלה יבחנו בעלי האתר את האפשרות לצמצם את האזור רק לתחומי שתי המועצות האזוריות שבהן פועלים בעלי האתר (מועצה אזורית מנשה, מועצה אזורית חוף הכרמל). הרישום יקנה למנוי, בין היתר, את האפשרות לפרסם כרטיס עסק תחת עמוד באתר, לעדכן את פרטי העסק של המנוי ועוד. כחלק מתהליך הרישום, יידרש הגולש המבקש להירשם כמנוי, לבחור סיסמא ושם משתמש (להלן: "שם משתמש"). במהלך הליך הרישום ולאחריו מתחייב המנוי:
  • לספק בכל מקום באתר בו הנו נדרש לכך, מידע מדויק, מלא ומעודכן.
  • לספק כתובת דואר אלקטרוני תקפה.
  • לעדכן את בעלי האתר בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על אודות המנוי.
 2. מובהר בזאת כי על הגולשים יחולו התנאים הבאים:
 • אין לבחור או להשתמש בשם משתמש של אדם אחר באופן העלול להטעות או בכוונה להתחזות אליו.
 • בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות, במסגרת שיקול דעתם הבלעדי, שלא לאשר שם משתמש אשר היא סבורים כי הוא אינו הולם, כי הוא עלול להטעות ו/או לפגוע.
 • בנוסף, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונים לבעלי האתר בתנאים ו/או על פי כל דין, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות, במסגרת שיקול דעתם הבלעדי, מכל סיבה שהיא וללא סיבה, שלא לאשר ו/או לבטל את רישומו של גולש לאתר. היה ולא אושר רישומו של גולש כמנוי לאתר או בוטל מנוי לאתר שלא עקב הפרה של הגולש את התנאים כאמור בסעיף 10 להלן,
 • הפרת ההתחייבויות המפורטות בסעיף זה ובסעיף ‏5 לעיל, ובכלל זה – מסירת מידע מוטעה, עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר והגשת תלונה במשטרת ישראל, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת לבעלי האתר על פי כל דין.
 1. המנוי יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, ויישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. בעלי האתר לא יישאו באחריות לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במנוי.
 2. הרישום לאתר ניתן לביטול על ידי המנוי בכל עת בהודעה בכתב לבעלי האתר.
 3. לבעלי האתר הזכות לבטל מנוי באופן מיידי בכל מקרה של אי עמידה בתנאים הקבועים בתנאי השימוש, ללא הודעה על כך למנוי וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לבעלי האתר על פי דין ו/או התנאים.

בעלי האתר יהיו רשאים להשתמש בפרטיהם של משתמשים רשומים ו/או להעביר את פרטיהם של משתמשים רשומים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המנויים לעדכונים ו/או חומר שיווקי העשוי להיות רלבנטי לגביהם. מנוי שאינו מעוניין בכך, יוכל לבטל אופציה זו בעת הרישום לאתר.

 1. בעלי עסקים הרשומים כחברים באחת מקבוצות העסקים במנשה או בחוף הכרמל יהיו זכאים לפרסם את כרטיס העסק שלהם גם תחת עמודי "נטוורקינג מנשה" או "נטוורקינג חוף הכרמל" באתר, וכן לקבל סממן שיווקי "חבר קבוצת נטוורקינג" שיופיע על כרטיס העסק שלהם, כל עוד הם חברים בקבוצה זו. מהרגע שחברותם הסתיימה באחת מקבוצות אלו או בשתיהן, בעלי האתר רשאים להסיר סממן זה מכרטיס העסק שלהם, ללא התראה ו/או עדכון בעל העסק.
 2. בעלי האתר פועלים כל העת לשיפור והרחבת השירותים המוצעים באתר. במסגרת זו מתכננים בעלי האתר לאפשר פרסום הטבות אותן יציעו עסקים הרשומים באתר. אין כל התחייבות מצד בעלי האתר לכלול בעל עסק ברשימת הספקים, והצטרפות לרשימת הספקים אינה כלולה בשירותי הפרסום להם זכאי בעל העסק שנרשם במסגרת האתר.

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של בעלי האתר ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לבעלי האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, בעלי האתר הינם הבעלים הבלעדיים בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן – "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת בעלי האתר.

למניעת ספק, מובהר בזה, כי בעלי האתר אינם אחראים לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

 

הגבלת אחריות

 1. בעלי האתר אינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבים או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל בעלי האתר, מי מספקיהם ו/או מי מטעמם.
 2. אספקת השירותים ע"י בעלי האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ובעלי האתר אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
 3. בעלי האתר אינם אחראים לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר ובשירותים המוצעים והנכללים בו.
 4. בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה משימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או השירותים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.
 5. בעלי האתר אינם שולטים, אינה מפקחים ואינם אחראים על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר. בעלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.
 6. כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.
 7. במידה והגולשים יתקשרו עם גורמים שלישיים אותם הכירו או להם נחשפו דרך האתר ו/או השירותים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין הגורמים השלישיים, ובעלי האתר לא יהיו צד להתקשרות. בעלי האתר אינם אחראים בשום דרך, ולא יישאו באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שיהיו לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.
 8. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי בעלי האתר בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד בעלי האתר ו/או כנגד מי מטעמם.
 9. בעלי האתר אינם אחראים בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מן ובקשר לשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילו פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע להם על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
 10. היה ובעלי האתר ניסו מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על בעלי האתר.
 11. בשום נסיבות לא תחול על בעלי האתר ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר ושירות שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לבעלי האתר או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

 

הגנת הפרטיות

 1. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שבעלי האתר יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאת/ה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. בעלי האתר רשאים להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיהם ובכלל זה שירות וסקרים של בעלי האתר.
 2. בעלי האתר מקפידים לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והם ישמרו על פרטיות הגולשים ולא יגלו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין בעלי האתר, ו/או במקרה של הפרת התנאים ע"י הגולש, ו/או במקרה שבעלי האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יסברו כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלהם או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של בעלי האתר עם צד שלישי כלשהו.
 3. בגלישה באתר ובשימוש בשירותים הינך מאשר כי ידוע לך שהפרטים האישיים שיימסרו על ידך, ככל שימסרו, יאוכסנו במאגר מידע המנוהל כדין על ידי בעלי האתר, אלא אם נאמר אחרת. בנוסף, הינך מסכים כי בעלי האתר יעשו שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת האימייל שלך. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב לבעלי האתר בכתובת office@mcmc.org.il.

ניתוק, הפסקה ושינויים

 1. בעלי האתר רשאים להסיר תכנים ו/או שירותים מהאתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים.

כמו כן רשאים בעלי האתר לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעיתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

 1. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על בעלי האתר אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.
 2. בעלי האתר יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

הצהרות והתחייבויות הגולשים

 1. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי בעלי האתר כדלקמן:
  • כי הוא בן 18 לפחות, או שהוא מתחת לגיל 18 ויידע את הוריו בדבר הרשמתו לאתר, קיבל את הסכמתם לכך, וכי הן הגולש והן הוריו הסכימו לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.
  • לא להשתמש בשירותים לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;
  • להשתמש בשירותים בהתאם לתנאים, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו, מעת לעת, ע"י בעלי האתר;
  • לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;
  • לשמור בסוד ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל שיימסרו לו כאלה על ידי בעלי האתר, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לו ע"י בעלי האתר, אלא אם קיבל את הסכמת בעלי האתר לכך, מראש ובכתב.
 2. גולש שינהג בניגוד לאיזו מהתחייבויותיו כמפורט לעיל – יחסם, ובעלי האתר יהיו רשאים לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי בעלי האתר ו/או נמנעם כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.
 3. הגולש יפצה וישפה את בעלי האתר מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לבעלי האתר ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לשימוש שעשה הגולש באתר ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתם הראשונה של בעלי האתר, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי בעלי האתר בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר והשימוש בשירותים האמורים.

 

הדין החל וסמכות שיפוט

 1. דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז חיפה בלבד.

יצירת קשר

משרד: 04-7709536

דוא"ל: office@mcmc.org.il

לוגו עסקינן
© כל הזכויות שמורות לעסקינן | מרחב עסקי מרחבי - חוף הכרמל - מנשה    04-7709536 בניית אתרים by
daydream